Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

SMART GROWTH S.L. està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat (d'ara endavant, la Política) SMART GROWTH S.L., informa els USUARIS d'aquest lloc web, dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en el lloc web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

SMART GROWTH S.L. es reserva el dret de modificar la present Política amb la finalitat d'adaptar-la a noves legislacions, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en la mateixa s'anunciarà amb la deguda antelació, de manera que tingui un perfecte coneixement del seu contingut.

RESPONSABLE

El Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és:

Identitat: SMART GROWTH S.L. amb NIF: B66384124, d'ara endavant ENTITAT

Adreça: Gran via de les Corts Catalanes, 458, baixos, 08015 Barcelona

E-mail: mail

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La recollida i tractament de les dades personals recollides a través del formulari de contacte per SMART GROWTH S.L., atendrà les sol·licituds d'informació i/o consultes plantejades, i té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació, millora dels serveis prestats, seguiment comercial i estadístic amb l’objectiu de comunicar informació publicitària sobre activitats, productes, serveis, ofertes o futures promocions.

TIPUS DE DADES PERSONALS RECOPILADES

Les categories de dades que es tracten són: Dades identificatives, concretament, nom, cognoms, NIF, adreça postal, correu electrònic, telèfon, edat, professió, dades econòmiques financeres i d’altres.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o fins que se sol·liciti la seva supressió per l'interessat i aquest estigui legitimat per a això. No obstant, SMART GROWTH S.L. conservarà les dades durant el temps necessari per a l'exercici de la defensa de possibles reclamacions en procediments administratius o judicials.

LEGITIMACIÓ

SMART GROWTH S.L. està legitimada pel tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l'interessat per a una o diverses finalitats específiques, tal com recull l'article 6.1.a) i 6.1.b) del Reglament General de Protecció de dades personals.

DESTINATARIS

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/s finalitat/s expressada/s, en els supòsits previstos segons la Llei, així com en els casos específics, dels quals s'informi expressament a l'Usuari.

Per prestar els serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l'activitat de promoció immobiliària, Smart Growth S.L. podrà comunicar les seves dades a les empreses pertanyents al seu grup empresarial, encara que només per a les finalitats indicades i per a qualsevol altra relacionada amb les funcions legítimes de cedent i cessionari. De la mateixa manera, Smart Growth S.L. realitzarà la gestió de cobraments a través d'entitats bancàries i passarel·les de gestió de pagaments, per a les quals es poden comunicar dades a aquestes entitats amb la finalitat de gestionar el cobrament dels serveis contractats.

DRETS DELS USUARIS

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  • Accés: L'interessat té dret a saber quines dades està tractant l'ENTITAT sobre ell.
  • Rectificació: L'interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
  • Supressió: L'interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius, les dades no siguin necessaries per a les finalitats que van ser recollides.
  • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies l'interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Oposició: En determinades circumstàncies l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas l'ENTITAT deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims, imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Portabilitat de les dades: Només aplicable a dades automatitzades i consisteix a passar les dades des de l'ENTITAT a un altre nou RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (no a l'interessat i per sol·licitud del mateix).

Vostè pot exercir els seus drets, inclòs el dret a retirar el seu consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit acompanyat del seu DNI a SMART GROWTH S.L. a Gran via de les Corts Catalanes, 458, baixos, 08015 Barcelona o enviant un e-mail a mail

A més, vostè te dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades, actualment l'Agencia Española de Protección de Dades.

MESURES DE SEGURETAT

El responsable del tractament SMART GROWTH S.L. aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc d'aquest.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es realitzen transferències internacionals.

PERFILS I PRESES DE DECISIONS AUTOMATITZADES

No s'elaboren perfils ni es prenen decisions automatitzades amb les dades facilitades per l'usuari.