Avís legal

Avís legal

Estàs visitant llinarsnatura.com, pàgina web que pertany a SMART GROWTH S.L. i agraïm el teu interès per llegir les condicions legals. Aquí es defineixen els termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres, com a responsables d'aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Nosaltres, SMART GROWTH S.L. (d'ara endavant SMART GROWTH), com a responsables d'aquesta web, ens comprometem a processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Dades del Responsable

Identitat del Responsable: SMART GROWTH S.L.

Nom comercial: SMART GROWTH

NIF/CIF: B66384124

Adreça: Gran via de les Corts Catalanes, 458, baixos, 08015 Barcelona

Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, tom 44512, Foli 97, Fulla B-458315, inscripció 1ª en data 23-10-2014

Correu electrònic: mail

Condicions generals d'ús

Les presents Condicions Generals regulen l'ús (incloent el mer accés) de les pàgines web, integrants del lloc web de llinarsnatura.com, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web de Llinars Natura (“usuari”) accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents a cada moment de la web llinarsnatura.com

L'objectiu d'aquesta pàgina és informar pública i gratuïtament de les promocions immobiliàries presents i futures de Smart Growth S.L. La informació continguda en el mateix és actual a partir de la data de la seva última actualització. Smart Growth S.L.no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts del lloc web i es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el mateix en qualsevol moment, sense previ avís, quedant a aquest efecte exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se d'aquest canvi. Les persones físiques o jurídiques que enviïn informació de qualsevol tipus a Smart Growth S.L. es comprometen a que sigui veraç i no contravingui el que estableix la normativa vigent.

Dades personals que recopilem i com ho fem

Llegir Política de Privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

Queda prohibit l'ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb la nostra autorització com a legítim titular;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o nostre com a legítim titular;
 • La seva utilització per a finalitats comercials o publicitàries.

En la utilització de la web llinarsnatura.com l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de SMART GROWTH o de tercers o que pugui danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal SMART GROWTH o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant, SMART GROWTH no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, encara que posi tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d'aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l'usuari a SMART GROWTH poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a SMART GROWTH S.L., assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes, d'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i SMART GROWTH utilitza un canal segur i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols https, per tant, garantim unes bones condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui salvaguardada.

Reclamacions

SMART GROWTH informa que existeixen fulls de reclamació a la disposició d'usuaris i clients.

L'usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o remetent un correu electrònic a mail indicant el seu nom i cognoms, el producte/servei adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

L'usuari podrà notificar-nos la reclamació, bé a través de correu electrònic a: mail o bé per correu postal dirigit a: SMART GROWTH S.L., Gran via de les Corts Catalanes, 458, baixos, 08015 Barcelona, si ho desitja, mitjançant el següent formulari de reclamació:

A l'atenció de: SMART GROWTH

Gran via de les Corts Catalanes, 458, baixos, 08015 Barcelona

El servei/producte:

Contractat el dia:

Nom de l'usuari:

Domicili de l'usuari:

Signatura de l'usuari (només si es presenta en paper):

Data:

Motiu de la reclamació:

Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a la disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de SMART GROWTH. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de SMART GROWTH S.L.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut en la web, haurà de notificar aquesta circumstància a SMART GROWTH indicant:

 • Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l'interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalada i la declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.
Enllaços externs

Les pàgines de la web llinarsnatura.com proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

 • Eines.
 • Contingut d'altres blogs.
 • Pàgines webs d'altres empreses.

L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'usuari la possibilitat d'accedir a aquests enllaços. SMART GROWTH no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l'usuari per accés a aquests enllaços.

L'usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des del seu lloc web al portal llinarsnatura.com haurà d'obtenir l'autorització prèvia i escrita de SMART GROWTH. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre SMART GROWTH i el propietari del lloc en el qual s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de SMART GROWTH dels seus continguts o serveis.

Exclusió de garanties i responsabilitat

SMART GROWTH no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts;
 • L'existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La falta de legalitat, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.
Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre SMART GROWTH i els usuaris dels seus serveis, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal llinarsnatura.com, si us plau dirigeixi's a mail

L'avís legal ha estat actualitzat per última vegada el 14/09/2021.